Mobirise

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna

Aktualności

W dniu 07.10.2022 r. podpisano umowę na roboty budowlane. W dniu 12.10.2022 przekazano teren budowy Wykonawcy firmie „Fart” sp. z o.o.

W dniu 02.10.2022 rusza strona internetowa projektu "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-DK74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 . ok. 25 km / odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna".

W dniach 24 października - 29 października 2022 r. zrealizowano rozpoznanie saperskie terenu budowy. Prace prowadziły trzy odpowiednio wyposażone, cywilne patrole saperskie. Ich zadaniem było rozpoznanie terenu pod kątem występowania przedmiotów niebezpiecznych i ewentualnych niewybuchów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia.

W dniu 28.11.2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 1.
Na spotkaniu Kierownik Budowy przedstawił postęp prac (aktualnie realizowane są prace przygotowawcze) i omówił plan na kolejny miesiąc.

W dniu 29.11.2022 r. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził projekt czasowej organizacji ruchu. Plan objazdu poniżej.

Zobacz plan objazdu >>link>>

W dniu 30.12.2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 2.
Na spotkaniu Kierownik Budowy przedstawił postęp prac i omówił plan na kolejny miesiąc. W styczniu 2023r., w przypadku korzystnych warunkach atmosferycznych, Wykonawca planuje rozpocząć roboty ziemne.

W br. miesiącu, Wykonawca realizując cele promocyjne, ustawił tablice informacyjne.

Wykonawca w dniu 17.01.2023 r. wdrożył projekt stałej organizacji ruchu. Ustawienie czasowej organizacji ruchu zostało zweryfikowane przez przedstawicieli SZDW, Inżyniera Kontraktu.

W dniu 18.01.2023 r. rozpoczęły się roboty związane z rozbiórka istniejącej konstrukcji nawierzchni.

W dn. 30.01.2023r. odbyła się kolejna Rada Techniczne, gdzie kierownik budowy przedstawił zaawansowanie i plan na następny miesiąc.


W dniu 27.02.2023 odbyła się kolejna Rada Budowy na której omówiono postęp prac oraz plan na kolejny miesiąc.

W dn. 27.03.2023 r. odbyła się kolejna Rada Techniczna, na której omówiono postępy w realizacji zadania.
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

W dniu 20.04.2023 r. odbyła się Rada Budowy.
Na spotkaniu Kierownik Budowy przedstawił postęp prac i omówił plan na kolejny miesiąc. 

Nastąpiła zmiana w długości przebudowanej drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna. Więcej informacji w galerii - link

W dniu 31.05.2023 Województwo Świętokrzyskie podpisało aneks o zmianie dofinansowania projektu "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-DK74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 . ok. 25 km / odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna":
Całkowita wartość projektu: 22 072 870,70 zł, Udział środków UE – 49,85% tj. 11 000 000,00 zł

W dniu 20.07.2023 r. odbyła się Rada Budowy.
Na spotkaniu Kierownik Budowy przedstawił postęp prac i omówił plan na kolejny miesiąc. 

W dniu 17.08.2023 r. odbyła się Rada Budowy.
Na spotkaniu Kierownik Budowy przedstawił postęp prac i omówił plan na kolejny miesiąc. 

W dniu 28.09.2023 r. odbyła się Rada Budowy.
Na spotkaniu Kierownik Budowy przedstawił postęp prac i omówił plan na kolejny miesiąc. 

W dn. 11.00.2023r. odbyła się kolejna Rada Techniczna, gdzie kierownik budowy przedstawił zaawansowanie i plan na następny miesiąc.


W dn. 3.11.2023r. odbyła się kolejna Rada Techniczna, gdzie kierownik budowy przedstawił końcowe sprawozdanie z wykonanych prac.

Do końca miesiąca br. powinny zakończyć się wszystkie prace budowlane na tej inwestycji.


W dniu 6 grudnia nastąpił odbiór końcowy wykonanych robót budowlanych których wartość wyniosła 19 216 696,31 PLN.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 ok. 25 km /odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w powiecie koneckim, na terenie gminy Radoszyce, w północno- zachodniej części woj. świętokrzyskiego. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 rozpoczyna się od km ok. 0+390 a kończy w km 3+233, przy obiekcie mostowym na rzece Kozówka. Długość odcinka to ok. 2,80 km. Obiekt mostowy oraz odcinek DW 728 ( 3+233 do 4+180) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0473T ul. Piaskowa w Radoszycach został wykonany w 2021 r. w ramach odrębnego zadania.

Inwestycja polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 728 o długości ok. 2,8.
Rozbudowa DW 728 rozpoczyna się od km ok. 0+390 a kończy w km 3+233.
W km ok. 0+390 rozpocznie się odcinek dowiązania do istniejącego odcinka DW 728 (skos), tj. zmiana szerokości z istniejącej 6,0 m do 7,0 m projektowanej szerokości. Skos zakończy się w km ok. 0+425. Od km ok. 0+425 DW 728 zostanie wykonana w pełnym projektowanym przekroju szlakowym o szer. 7,0 m, tj. do km 3+233 przy moście na rzece Kozówka.
W ramach zadania droga wojewódzka nr 728 zostanie dostosowana do drogi dwupasmowej dwukierunkowej do parametrów klasy technicznej G a konstrukcja nawierzchni dostosowana do obciążenia ruchem dla kategorii ruchu KR5. Szerokość projektowanej drogi wynosi 7,00 m ( 2x3,50m)
Ponadto w ramach zadania planuje się:
- doprojektowanie i wykonanie dodatkowego pasa skrętu w prawo na skrzyżowaniu DK74 z DW 728
- budowę przepustu drogowego pod drogą wojewódzką nr 728 i przepustów pod zjazdami,
- przebudowę i budowę zatok autobusowych,
- budowę i przebudowę chodników,
- budowę i przebudowę ścieżki rowerowej,
- budowę wysp kanalizujących ruch w celu wydzielenia azyli dla pieszych i uspokojenia ruchu,
- przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowę systemu odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, rowów otwartych, przepustów, ścieków przykrawężnikowych, trójkątnych i skarpowych,
- budowę poboczy utwardzonych,
- budowę oświetlenia drogowego,
- zabezpieczenie i przebudowę sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej, kolidujących z inwestycją,
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- wycinkę drzew i krzewów,
- rozbiórkę kolidujących ogrodzeń oraz elementów infrastruktury drogowej (krawężniki, obrzeża, nawierzchnia asfaltowa, nawierzchnia z kostki brukowej, przepusty, fundamenty pod słupy teletechniczne). 

Cel Projektu:
Zwiększenie dostępności transportowej i poprawy bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej TEN-T.

Efekt projektu:
W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie przepustowości drogi 728 oraz usprawnienie przepływu pojazdu. Poprawi się także komfort jazdy oraz poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. 

Galeria - październik 2022

Galeria - listopad 2022

Galeria - grudzień 2022

Galeria - styczeń 2023

Galeria - luty 2023

Galeria - marzec 2023

Galeria - kwiecień 2023

Galeria - maj 2023

Galeria - czerwiec 2023

Galeria -  lipiec 2023

Galeria - sierpień 2023

Galeria - wrzesień 2023

Galeria - październik 2023

Galeria - listopad 2023

Galeria - grudzień 2023

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-DK74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786 . ok. 25 km / odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna

Nazwa beneficjenta

Województwo Świętokrzyskie
Al. IX Wieków Kielce 3 25-516 Kielce

Wartość projektu

19 682 314,14 PLN
Wartość dofinansowania 95% :
18 688 428,13 PLN
w tym:
środki z UE 85%: 16 721 225,18 PLN
środki z budżetu Państwa 10%: 1 967 202,95 PLN

Działanie

5.1. Infrastruktura drogowa

Fundusz

Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Mobirise

Inżynier kontraktu

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie "PROSTA-PROJEKT"
Piotrkowice ul. Kielecka 37; 26-020 Chmielnik

Mobirise

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o.
Ul. Ściegiennego 268a 25-116 Kielce 

Mobirise

Beneficjent

Województwo Świętokrzyskie
Al. IX Wieków Kielce 3
25-516 Kielce

Linki

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

ul. Jagiellońska 72
25-602 Kielce

Email: szdw@szdw.kielce.com.pl
41 347-04-71,80,81,90,91
fax: 41 347-04-70

Napisz do nas

Mobirise

www.mapadotacji.gov.pl